PREVIEW : Eco Design ... ออกแบบให้เป็น "มิตร"... แล้ว Plastics จะรักษ์โลก

Eco Design ... ออกแบบให้เป็น "มิตร"... แล้ว Plastics จะรักษ์โลก


Size : 895 KB
คำว่า “การจัดการขยะ” (Waste Management) ที่เราได้ยินอยู่บ่อย ๆ เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุที่แท้จริงก็คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์เอง เมื่อใช้งานจนหมดประโยชน์แล้วก็จะถูกทิ้งเป็นขยะอยู่ในสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นปัญหาที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ การปลูกฝังให้มนุษย์คิดถึงสิ่งที่ตามมาจากผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นตั้งแต่เริ่มจนจบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับโลกและสิ่งแวดล้อมของเราขึ้นหลังจากการใช้งานเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า “World Centric” แทนที่จะคำนึงถึงผู้ใช้เพียงด้านเดียว (Human Centric) แบบที่เคยเป็นมา จากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดเป็นศาสตร์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย ศาสตร์ดังกล่าวได้มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยบทความนี้จะได้พาทุกท่านไปรู้จักกับการทำ Eco-Design มากขึ้น ขั้นตอนการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ การออกแบบ การผลิตไปจนถึงการจัดการหลังการใช้งาน Read more...