PREVIEW : “บรรจุภัณฑ์พลาสติก” ก้าวต่อไม่รอแล้วนะ!!

“บรรจุภัณฑ์พลาสติก” ก้าวต่อไม่รอแล้วนะ!!


Size : 1,476 KB
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Industry) ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่กระบวนการขนส่งไปจนถึงการจำหน่ายถึงผู้บริโภค นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การสร้างภาพลักษณ์ สร้างการจดจำแก่ผู้บริโภค เป็นต้น ปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เป็นไปอย่างแพร่หลาย เพื่อให้มีความสะดวกและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา “Intelligent Packaging” ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การใส่สัญลักษณ์แสดงความสดของอาหารหรือสัญลักษณ์แสดงชัดเจนเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุ เป็นต้น ในการใช้งานบรรจุภัณฑ์นั้น หากแบ่งการใช้งานตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าถูกนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 38 ของการใช้ทั้งหมด รองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง ตามลำดับ Read more...