ANALYSIS
Eco Design ... ออกแบบให้เป็น "มิตร"... แล้ว Plastics จะรักษ์โลก
 
size : 895 KB
Public : 2020-02-13
คำว่า “การจัดการขยะ” (Waste Management) ที่เราได้ยินอยู่บ่อย ๆ เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุที่แท้จริงก็คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์เอง เมื่อใช้งานจนหมดประโยชน์แล้วก็จะถูกทิ้งเป็นขยะอยู่ในสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นปัญหาที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ การปลูกฝังให้มนุษย์คิดถึงสิ่งที่ตามมาจากผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นตั้งแต่เริ่มจนจบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับโลกและสิ่งแวดล้อมของเราขึ้นหลังจากการใช้งานเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า “World Centric” แทนที่จะคำนึงถึงผู้ใช้เพียงด้านเดียว (Human Centric) แบบที่เคยเป็นมา จากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดเป็นศาสตร์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย ศาสตร์ดังกล่าวได้มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยบทความนี้จะได้พาทุกท่านไปรู้จักกับการทำ Eco-Design มากขึ้น ขั้นตอนการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ การออกแบบ การผลิตไปจนถึงการจัดการหลังการใช้งาน Read more...


 
บทบาทของอุตสาหกรรมพลาสติกกับการยกระดับสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
size : 877 KB
Public : 2019-10-02
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมของไทย เกิดเป็น “First S-Curve” และ “New S-Curve” ของไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” ทำให้การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรม New S-Curve โดยอาศัยพื้นฐานองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี ได้กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายให้กับหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้ตอบรับ New S-Curve จะเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางของตลาดได้มากขึ้น ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุน ทำให้การปรับตัวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพใน New S-Curve ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป ทว่า อุตสาหกรรมพลาสติกจะสามารถสนับสนุนในบริบทไหนได้บ้าง? มาหาคำตอบพร้อมกันได้ผ่านบทความฉบับนี้ได้เลยค่ะ Read more...


 
กากอุตสาหกรรม...ปัญหาที่ รอการแก้ไข ?
 
size : 953 KB
Public : 2019-05-23
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย จากสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ต่อมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ จะพบว่า ภาคอุตสาหกรรมอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นจำนวนมากตามภาคต่าง ๆ Read more...


 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 
size : 1,338 KB
Public : 2019-05-23
“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตที่สามารถหมุนเวียนในระบบ ตลอดจนการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายท่านอาจจะมีคำถามในใจว่า สามารถทำได้จริงหรือไม่? จะง่ายหรือยากแค่ไหน? วันนี้ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก มีคำตอบให้ในบทความ “Circular Economy” ก้าวแห่งความยั่งยืนของ “อุตสาหกรรมพลาสติกไทย” มาไขกุญแจเปิดโลกเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อมๆ กันได้เลยค่ะ Read more...


 
“Aging Economy” โอกาสที่ต้องทำความเข้าใจ
 
size : 682 KB
Public : 2019-11-26
ทุกวันนี้นานาประเทศทั่วโลกเริ่มมีโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น จากข้อมูลขององค์การ สหประชาชาติ (United Nation) หรือ UN รายงานว่า ในปี 2017 ประชากรของโลกที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจำนวน 962 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรโลก และมีอัตราการเติบโตของประชากรในกลุ่มดังกล่าวประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2050 โลกจะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สูงถึง 2,100 ล้านคน ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวของจำนวนปัจจุบันและคาดว่าจะขยายตัวสูงถึง 3,100 ล้านคน ในปี 2100 นับเป็นการขยายตัวที่รวดเร็วมากกว่าการขยายตัวในกลุ่มประชากรในช่วงอายุอื่น ๆ โดยแต่ละทวีปทั่วโลกยกเว้นทวีปแอฟริกา จะมีโครงสร้างประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป เข้าใกล้สัดส่วน 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรของแต่ละทวีป Read more...


 
การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานชีวภาพ "Bio-Economy Transformation"
 
size : 2,009 KB
Public : 2019-07-09
ระยะนี้เรามักจะได้ยินได้ฟังคาว่า “อุตสาหกรรมชีวภาพ” (Bio Industry) บ้าง “อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ” (Bio-based Industry) “เทคโนโลยีทางชีวภาพ” (Biotechnology) ตลอดจน “เศรษฐกิจชีวภาพ” (Bioeconomy) และคาอื่น ๆ ที่คล้าย ๆ กัน ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา แต่จากยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลปัจจุบันผู้เขียนจะใช้คาว่า “เศรษฐกิจชีวภาพ” เพื่อให้มีการสื่อสารที่ตรงกันกับนโยบายที่เกิดขึ้น หรือธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต Read more...


 
“บรรจุภัณฑ์พลาสติก” ก้าวต่อไม่รอแล้วนะ!!
 
size : 1,476 KB
Public : 2019-05-23
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Industry) ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่กระบวนการขนส่งไปจนถึงการจำหน่ายถึงผู้บริโภค นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การสร้างภาพลักษณ์ สร้างการจดจำแก่ผู้บริโภค เป็นต้น ปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เป็นไปอย่างแพร่หลาย เพื่อให้มีความสะดวกและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา “Intelligent Packaging” ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การใส่สัญลักษณ์แสดงความสดของอาหารหรือสัญลักษณ์แสดงชัดเจนเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุ เป็นต้น ในการใช้งานบรรจุภัณฑ์นั้น หากแบ่งการใช้งานตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าถูกนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 38 ของการใช้ทั้งหมด รองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง ตามลำดับ Read more...


 
เปิดโลกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สู่อนาคต
 
size : 649 KB
Public : 2019-05-23
ในปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างตื่นตัว และให้ความสาคัญในด้านสุขภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากความปรารถนาของมนุษย์ ทั้งวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และวัยชรา ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัย และมีชีวิตที่ยืนยาว สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของมนุษย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมในปัจจุบัน ส่งผลให้มนุษย์มีบุตรน้อยลง ซึ่งหมายถึงประชากรผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น แต่ประชากรวัยเด็ก และวัยทางานกลับมีจานวนน้อยลง เราเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุนั้นส่งผลให้ทั่วโลก หรือแม้แต่ประเทศไทยเอง Read more...


 
ปฏิรูปอุตสาหกรรมพลาสติกสาหรับยานยนต์... อนาคตที่กำหนด(ไม่)ได้
 
size : 965 KB
Public : 2019-05-23
เป็นที่ทราบกันดีว่า “อุตสาหกรรมยานยนต ์” เป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ การผลิต การส่งออก การลงทุน การจ้างงาน และมีความ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องจานวนมาก ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นฐานการผลิตระดับโลกของรถยนต์ที่มีความเฉพาะ (Global Niche Product) ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนั้น ก็ได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสามารถส่งออกไปขายยังตลาดที่เข้มงวดในเรื่องมาตรฐานสินค้า เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอเมริกา ฯลฯ สร้างรายได้จากภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเติบโตของ GDP อย่างมีนัยสาคัญ Read more...


 
เปิดเส้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ สู่การสร้าง “ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง”
 
size : 1,155 KB
Public : 2019-08-14
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่เรียกว่า Industry 4.0 นั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม ในทุกภาคส่วน ขณะที่ประเทศไทยเรานั้น มีการพูดกันอย่างหนาหู ถึงเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต หรือ New S-Curve ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการผลัดดันหรือส่งเสริม เพื่อรองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมที่จะมีการนำเอาระบบการเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า The Internet of Things (IOT) และการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญ (Big data) เพื่อนำมาวิเคราะห์ผ่านวิธีการต่าง ๆ ต่อไป Read more...


 
"รถยนต์ EV กับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย"
 
size : 833 KB
Public : 2019-05-24
ในปัจจุบันแนวโน้มเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียว” หรือ “อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก จากเหตุที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผล ต่อการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ ปรากฎการณ์เรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นต้น เหตุดังกล่าว ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความตื่นตัวที่จะพยายามลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นแก๊สต้นเหตุของสภาวะโลกร้อน ด้วยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Read more...


 
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วย “ความคิดสร้างสรรค์”
 
size : 1,306 KB
Public : 2019-05-23
ย้อนกลับไปสมัยอดีตกาล มนุษย์เรามีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งก่อสร้าง ภาพเขียนบนฝาผนังถ้ำ ตลอด จนการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องมาเป็นลำดับ ซึ่งของบางสิ่งบางอย่างใกล้ๆ ตัวของพวกเรานั้น ได้ถูกพัฒนาและใช้มาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เลย หากแต่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีอยู่ในตัวเองมาตั้งแต่เกิด พัฒนาอยู่ในสมองซีกซ้ายของมนุษย์ทุกคนและได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เรื่อยมา Read more...


 
“พลาสติกกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคคาทรอนิกส์ แห่งอนาคต”
 
size : 1,003 KB
Public : 2019-05-23
ในอดีต...หากเราพูดถึงคาว่า “หุ่นยนต์” เราก็มักจะคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคต เป็นสิ่งที่ยังจับต้องไม่ได้ คิดถึงสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ เป็นความฝัน หรือการศึกษาทดลองวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาต่างๆ แต่พอมาถึงยุคปัจจุบัน เราจะเห็นหุ่นยนต์มากมายอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ตามโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านของเราเอง จนเรียกได้ว่า หุ่นยนต์นั้น ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้ว Read more...


 
PITH ANALYSIS Vol October 2021
 
size : 2,314 KB
Public : 2021-11-15
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume October 2021


 
PITH ANALYSIS Vol September 2021
 
size : 2,141 KB
Public : 2021-09-30
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume September 2021


 
PITH ANALYSIS Vol August 2021
 
size : 2,219 KB
Public : 2021-09-03
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume August 2021


 
PITH ANALYSIS Vol July 2021
 
size : 2,575 KB
Public : 2021-08-04
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume July 2021


 
PITH ANALYSIS Vol May 2021
 
size : 1,602 KB
Public : 2021-06-04
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume May 2021


 
PITH ANALYSIS Vol February 2021
 
size : 1,525 KB
Public : 2021-03-01
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume February 2021


 
PITH ANALYSIS Vol January 2021
 
size : 1,177 KB
Public : 2021-01-29
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume January 2021


 
PITH ANALYSIS Vol December 2020
 
size : 1,217 KB
Public : 2021-01-06
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume December 2020


 
PITH ANALYSIS Vol November 2020
 
size : 1,227 KB
Public : 2020-12-17
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume November 2020


 
PITH ANALYSIS Vol October 2020
 
size : 1,616 KB
Public : 2020-10-30
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume October 2020


 
PITH ANALYSIS Vol September 2020
 
size : 1,787 KB
Public : 2020-10-01
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume September 2020


 
PITH ANALYSIS Vol August 2020
 
size : 1,797 KB
Public : 2020-08-28
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume August 2020


 
PITH ANALYSIS Vol July 2020
 
size : 2,029 KB
Public : 2020-08-03
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume July 2020


 
PITH ANALYSIS Vol June 2020
 
size : 2,322 KB
Public : 2020-07-13
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume June 2020


 
PITH Analysis Vol. May 2020
 
size : 1,776 KB
Public : 2020-06-15
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume May 2020


 
PITH Analysis Vol. April 2020
 
size : 1,661 KB
Public : 2020-05-08
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume April 2020


 
PITH Analysis Vol. March 2020
 
size : 1,786 KB
Public : 2020-04-13
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume March 2020


 
PITH Analysis Vol. February 2020
 
size : 1,270 KB
Public : 2020-03-16
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume February 2020


 
PITH Analysis Vol. January 2020
 
size : 1,638 KB
Public : 2020-02-17
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume Januray 2020


 
PITH Analysis Vol. December 2019
 
size : 1,732 KB
Public : 2020-01-08
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume December 2019


 
PITH Analysis Vol. November 2019
 
size : 1,731 KB
Public : 2020-01-07
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume November 2019


 
PITH Analysis Vol. October 2019
 
size : 1,618 KB
Public : 2019-12-11
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume October 2019


 
PITH Analysis Vol. September 2019
 
size : 1,204 KB
Public : 2019-11-06
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume September 2019


 
PITH Analysis Vol. August 2019
 
size : 1,634 KB
Public : 2019-10-08
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume August 2019


 
PITH Analysis Vol. July 2019
 
size : 1,627 KB
Public : 2019-09-09
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume July 2019


 
PITH Analysis Vol. June 2019
 
size : 1,538 KB
Public : 2019-08-14
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume JUNE 2019


 
PITH Analysis Vol. May 2019
 
size : 1,547 KB
Public : 2019-07-09
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume May 2019


 
PITH Analysis Vol. April 2019
 
size : 1,544 KB
Public : 2019-06-07
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume April 2019


 
PITH Analysis Vol. March 2019
 
size : 1,542 KB
Public : 2019-05-06
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume March 2019


 
PITH Analysis Vol. February 2019
 
size : 1,441 KB
Public : 2019-04-01
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume February 2019


 
PITH Analysis Vol. January 2019
 
size : 1,504 KB
Public : 2019-02-28
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume January 2019


 
PITH Analysis Vol. December 2018
 
size : 1,456 KB
Public : 2019-02-04
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume December 2018


 
PITH Analysis Vol. November 2018
 
size : 1,448 KB
Public : 2019-01-02
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume November 2018


 
PITH Analysis Vol. October 2018
 
size : 1,447 KB
Public : 2019-01-02
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume October 2018


 
PITH Analysis Vol. September 2018
 
size : 1,423 KB
Public : 2019-01-02
PITH Analysis
Thailand Plastics Industry
Monthly Analysis
Volume September 2018