ANALYSIS
บทบาทของอุตสาหกรรมพลาสติกกับการยกระดับสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
size : 877 KB
Public : 2019-10-02
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมของไทย เกิดเป็น “First S-Curve” และ “New S-Curve” ของไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” ทำให้การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรม New S-Curve โดยอาศัยพื้นฐานองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี ได้กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายให้กับหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้ตอบรับ New S-Curve จะเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางของตลาดได้มากขึ้น ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุน ทำให้การปรับตัวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพใน New S-Curve ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป ทว่า อุตสาหกรรมพลาสติกจะสามารถสนับสนุนในบริบทไหนได้บ้าง? มาหาคำตอบพร้อมกันได้ผ่านบทความฉบับนี้ได้เลยค่ะ อ่านต่อ....


 
กากอุตสาหกรรม...ปัญหาที่ รอการแก้ไข ?
 
size : 953 KB
Public : 2019-05-23
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย จากสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ต่อมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ จะพบว่า ภาคอุตสาหกรรมอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นจำนวนมากตามภาคต่าง ๆ อ่านต่อ.....


 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)